Privacy: hoe gaat Senior2go met uw gegevens om?

  1. Inleiding

Ten behoeve van haar dienstverlening verwerkt Senior2go diverse persoonsgegevens van u. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Het meldingsnummer is 1554983.  

  1. Waarom verwerkt Senior2go uw persoonsgegevens

De dienstverlening van Senior2go is erop gericht aan u voorstellen te doen voor samenwerking met een geestverwant teneinde samen met die geestverwant een gedeeld doel te realiseren. Om deze voorstellen te doen worden de door u als deelnemer bij het inschrijven ingevoerde gegevens volgens een door Senior2go ontwikkelde systematiek vergeleken, dat wil zeggen gematcht met gegevens van andere deelnemers van Senior2go.
Senior2go kan uw gegevens gebruiken voor de toezending van een nieuwsbrief. Indien u de nieuwsbrief niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat op de website van Senior2go aangeven.

  1. Voor wie zijn uw persoonsgegevens toegankelijk

Uw profiel dat u bij het inschrijven op de site van Senior2go samenstelt is zichtbaar voor de andere deelnemers voor zover hun profiel op basis van de matching-systematiek van Senior2go past bij uw profiel. De toegang van deze deelnemers tot de profielen is beveiligd met een wachtwoord. Uw profiel is anoniem, bevat geen gegevens van uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Als een deelnemer enthousiast is over de gegevens in uw profiel en de wens heeft contact met u te hebben, doet hij aan Senior2go een verzoek uw contactgegevens te verstrekken. Senior2go geeft uw contactgegevens pas vrij als u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

De medewerkers van Senior2go hebben toegang tot uw gegevens voor zover dat voor de dienstverlening noodzakelijk is. Daarnaast worden uw gegevens door Senior2go gebruikt om statistische analyses te maken teneinde de dienstverlening van Senior2go te verbeteren. Ook worden de gegevens in de bestanden van Senior2go steekproefsgewijs gecontroleerd ter bescherming tegen misbruik van de dienstverlening van Senior2go.
De website van Senior2go en de gegevensbestanden worden door een derde partij technisch beheerd en onderhouden. De medewerkers van deze derde partij hebben toegang tot uw gegevens voor zover hun functie dat noodzakelijk maakt. Zij gebruiken uw gegevens uitsluitend in het kader van hun functie.

  1. Verstrekking van uw gegevens aan derden

De gegevens die u aan Senior2go hebt verstrekt worden niet aan derden verkocht of om welke reden dan ook afgegeven, tenzij Senior2go een wettelijke verplichting daartoe heeft.
Naast de derde partij waar hiervoor in punt 3 op wordt gedoeld, kunnen uw gegevens wel aan derde partijen worden verstrekt voor zover deze handelen in opdracht van Senior2go ten behoeve van de dienstverlening van Senior2go. Uw gegevens zullen door deze derden uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de diensten die aan Senior2go worden geleverd.

  1. Verwijdering van uw gegevens

Op grond van wettelijke voorschriften kunt u te allen tijde Senior2go opdragen al uw gegevens te verwijderen uit de gegevensbestanden van Senior2go. Een e-mail aan Senior2go volstaat daartoe.

  1. Huidige stand van de techniek

De website van Senior2go en de verwerking en beheer van gegevens voldoen aan de eisen die de huidige stand van de techniek stelt. Daarmee zijn uw persoonsgegevens zo veel als mogelijk is beschermd tegen onrechtmatige toegang.

Gebruik van cookies

Om haar dienstverlening te optimaliseren maakt de website van Senior2go gebruik van de cookies van Google Analytics. Volgens wettelijke voorschriften hebt u de mogelijkheid het gebruik van deze cookies te weigeren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van cookies die technisch noodzakelijk zijn voor de werking van de site.