Gebruiksvoorwaarden Senior2go

Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienst die door Senior2go op haar website (verder de Website) wordt aangeboden.
Naam onderneming:Senior2go
Vestigingsadres:Fazantlaan 14, 1343 AB Almere
Nevenvestiging:Floralaan Oost 108, 5643 JD Eindhoven
Telefoon:+ 31 (0) 6 50262194
+ 31 (0) 6 25001203
Website:www.senior2go.nl
E-mailadres:info@senior2go.nl
KvK-nummer:57475172

Artikel 1 - De dienst die door Senior2go wordt aangeboden

De dienst die Senior2go aanbiedt (hierna de Dienst/Diensten) is erop gericht ondernemende 55-plussers die de wens hebben samen met een ander lid van deze doelgroep een gedeeld plan te realiseren, met elkaar in contact te brengen.

Artikel 2 – Account aanmaken en inschrijven

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient u lid te worden door een account aan te maken en alle verplichte velden van het inschrijfformulier in te vullen. Voordat u het inschrijfformulier verzendt wordt u gevraagd akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Met de door u verstrekte gegevens wordt uw profiel opgesteld. Nadat u akkoord hebt gegeven aan uw opgestelde profiel wordt uw profiel gematcht met de profielen van de andere leden van Senior2go. De profielen die matchen met uw profiel worden aan u gepresenteerd. Alle profielen die aan u worden gepresenteerd en het profiel van u dat aan andere leden wordt gepresenteerd zijn anoniem. U kunt op ieder moment uw gegevens aanpassen waarna een aangepast profiel van u wordt opgesteld.

Artikel 3 – Betaald lidmaatschap

Indien u in contact wenst te treden met één van de leden waarvan het profiel aan u is gepresenteerd, kunt u Senior2go verzoeken de contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) van dat lid aan u ter beschikking te stellen. Nadat dat lid akkoord is gegaan met het aan u ter beschikking stellen van zijn (m/v) contactgegevens vraagt Senior2go u betalend lid te worden. Zodra uw betaling is ontvangen en u betalend lid bent geworden, worden de contactgegevens aan u ter beschikking gesteld.
Als betalend lid kunt u tijdens de duur van het betaald lidmaatschap Senior2go verzoeken contactgegevens ter beschikking te stellen van de leden van wie het profiel aan u is gepresenteerd. Na verkregen instemming van het betreffende lid, worden de contactgegevens aan u ter beschikking gesteld. Het aantal malen dat contactgegevens tijdens de duur van uw lidmaatschap ter beschikking worden gesteld is aan een maximum gebonden. Informatie daarover en over de prijs en de duur van het lidmaatschap vindt u op de Website.

Artikel 4 – Einde (betaald) lidmaatschap

Het betaald lidmaatschap met u wordt aangegaan voor de duur zoals die op de Website is aangegeven en eindigt zonder dat opzegging door u, noch door Senior2go is vereist. Na beëindiging van uw betaald lidmaatschap blijft uw inschrijving gehandhaafd en kunt u zonder beperking de profielen van leden die matchen met uw profiel blijven inzien.
Leden en betalende leden kunnen op elk moment hun inschrijving en lidmaatschap beëindigen. Beëindiging vindt plaats door gebruik te maken van de daarvoor op de Website gegeven mogelijkheid.

Artikel 5 – Waar dient u zich als lid aan te houden

5.1 U dient het inschrijfformulier naar waarheid in te vullen. Het is niet toegestaan de Dienst voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor hij is bedoeld.
5.2 Het is niet toegestaan de Dienst te gebruiken voor aanbiedingen van en verzoeken om (commerciële) dienstverlening.
5.2 U verplicht zich uw inloggegevens geheim te houden.
5.3 Indien een lid een verzoek ontvangt zijn (m/v) contactgegevens ter beschikking te stellen, zorgt dat lid ervoor uiterlijk binnen 14 dagen daarop te reageren.
5.4 Uitsluitend natuurlijke personen mogen van de Dienst gebruikmaken.
5.5 De Dienst richt zich op 55-plussers met een academisch of hbo werk- of denkniveau.
5.6 Senior2go is bij gebleken misbruik door een lid gerechtigd deze uit te sluiten van het gebruik van de Dienst en de toegang tot de Website. Senior2go informeert in dat geval het lid daarover. Terugbetaling van het eventueel betaalde lidmaatschapsgeld vindt niet plaats.
5.7 Het account van het lid dat een half jaar nadat hij (m/v) zijn account heeft aangemaakt zijn (m/v) inschrijving niet afrondt, wordt door Senior2go gesloten.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid Senior2go

 6.1 De Dienst bestaat uit het doen van voorstellenaan leden om met elkaar in contact te treden teneinde een gezamenlijk doel te realiseren. Senior2go kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het niet tot stand komen van een voorgesteld contact, noch voor directe of indirecte schade in het geval een samenwerking niet tot (blijvend) succes leidt.
6.2 Een lid is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij (m/v) in zijn profiel geeft over zijn plan of idee. Senior2go kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade indien met het openbaar maken van deze informatie op de Website inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde.
Ook kan Senior2go niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade in het geval een lid van Senior2go inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een ander lid van Senior2go met betrekking tot informatie die wordt overgedragen in een door de Dienst tot stand gekomen contact. 
6.3 Senior2go gaat ervan uit dat de door de leden op de Website ingevoerde gegevens juist zijn. Senior2go kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden in deze gegevens.
6.4 De beveiliging van de Website is van uitstekende kwaliteit en voldoet aan de eisen die de huidige stand van de techniek stelt. Senior2go kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische toelevering van gegevens in het kader van haar dienstverlening, behoudens opzet of grove nalatigheid van Senior2go.
6.5 Senior2go kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het eventuele misbruik van informatie.

Artikel 7 – Privacy

7.1 Senior2go verwerkt persoonsgegevens van de leden. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.
7.2 Senior2go gaat uiterst zorgvuldig om met de gegevens die door de leden op de Website worden ingevoerd om deze te beschermen tegen onrechtmatige toegang.
7.3 Senior2go hanteert een Privacybeleid.

Artikel 8 – Uitsluiting Herroepingsrecht

De wet geeft de consument de mogelijkheid om binnen de bedenktijd, de wettelijke herroepingsperiode van veertien dagen, af te zien van een overeenkomst op afstand. Aangezien Senior2go binnen de herroepingsperiode na ontvangst van de betaling van het betalende lid op verzoek  van het lid haar dienst verleent, is dit wettelijke Herroepingsrecht niet van toepassing.

Artikel 9 – Correspondentie

Alle correspondentie met leden met betrekking tot Senior2go en de Dienst wordt door Senior2go gevoerd gebruikmakend van het door de leden verstrekte e-mailadres.

Artikel 10 - Geschillen

Bij geschillen tussen leden en Senior2go, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te
’s Hertogenbosch tenzij op basis van dwingend recht een andere rechter bevoegd dient te worden geacht.

Artikel 11 – Ten slotte

Senior2go kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Van een wijziging wordt melding gemaakt op de Website, de gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van deze melding.